O nás

Podmínky

ISOCELL GmbH


1.Platnost

Následující dodací a platební podmínky jsou zásadním obsahem každé i budoucí – s firmou ISOCELL GmbH uzavřené smlouvy. Odlišné všeobecné obchodní podmínky smluvních partnerů firmy ISOCELL GmbH platí jako nepřidané a nejsou účinné. Pokud je smluvní partner spotřebitel, platí dodací a platební podmínky pouze do té míry, jak určí zákon o ochraně konzumenta.

2. Lhůty a terminy  

Dodací lhůty a termíny jsou nezávazné, v jiném případě musí být výslovně označeny jako „fixní termín“. Zpoždění dodávky nevede k nárokům na náhradu škody

3. Dodání zboží a riziko objednavatele

Dodavatelský závazek trvá po celou dobu, dokud je objednavatel s platbou – i z jiných právních úkonů – v prodlení. Vydání zboží se uskutečňuje v obvyklém balení ze závodu popř. pobočky na fakturu a riziko objednatele. Přenos rizika se uskutečňuje předáním zboží dopravci nebo naložením zboží na přistavené vozidlo. Škody při transportu jdou k tíži přejímatele. Ceny sjednané v dodacím místě platí bez vyložení zboží. U dodávek je nutné ihned zkontrolovat provedení a soulad s označením druhu. Reklamace závad je nutné provést neprodleně a v písemné formě jinak dojde k ztrátě nároku. Obalový materiál musí zlikvidovat zákazník.

4. Způsob převzetí zboží

Zákazník je povinen se postarat o způsob převzetí materiálu na staveništi nebo jiné dodací adrese. Pokud na uvedené adrese není nikdo přítomen, vzniká oprávnění, zboží na uvedené adrese vyložit a to na náklady a riziko zákazníka a tímto způsobem ukončit účinnost smluvního plnění.

5. Ceny a splatnost zboží

Veškeré ceny jsou nezávazné. Splátka zboží se musí zásadně uskutečnit během 8 dnů od data vydání faktury. Splatnost je nezávislá na přijetí faktury. U prodlení platby je zákazník zavázán k úrokům z prodlení ve výši nezajištěného živnostenského kreditu, minimálně ale 11,2% p.a. Veškeré i mimosoudní náklady k uplatňování nároku včetně inkasní služby při stanoveném tarifu pro tuto vyhlášku jdou k tíži zákazníka.

6. Vlastnická výhrada a postoupení pohledávky

Dodávaný materiál zůstává až do kompletní úhrady majetkem firmy ISOCELL GmbH. Firma ISOCELL GmbH je oprávněná, v případě prodlení platby , a to i bez odstoupení od smlouvy, se domáhat vydání zboží a je oprávněna provést zpětné přijetí zboží. V případě dalšího odprodeje nebo zpracování dodávaného materiálu před plným zaplacením všech účtů – i z jiných obchodů – nabízí tímto zákazník neodvolatelně postoupení příslušných závazků vzniklých z dalšího prodeje nebo zpracování vůči jeho vlastnímu objednavateli/ zákazníkovi až do výše jeho závazku vůči firmě ISOCELL GmbH Postoupení je účinné schválením firmy ISOCELL GmbH.

7. Zpracovatelské směrnice

Poradenské výkony podané firmou ISOCELL GmbH nejsou součástí zakázky a proto jsou bez výjimky nezávazné. Zákazník je povinen požadovat popis výrobku, dodržovat zpracovatelské směrnice a postupovat podle těchto podkladů při zpracování dodávaného materiálu. Návrh na použití zboží se provádí na vlastní zodpovědnost.

8. Spotřební údaje

Spotřební údaje nebo plošné údaje uvedené firmou ISOCELL GmbH jsou vždy nezávazné a nemohou být považovány za smluvní příslib. Uvedené hodnoty se mohou na základě místních skutečností, pokynů zpracování, samotného zpracování apd. značně odlišovat.

9. Záruka a odpovědnost

Firma ISOCELL GmbH řádně reklamované vady v rámci záruky a odpovědnosti dle vlastního uvážení buď opraví, vymění zboží za jiné zboží bez vad, poskytne snížení ceny, nebo zruší smlouvu a poskytne dobropis ve výši kupní ceny. Zákazník se může dožadovat slevy nebo výměny zboží teprve po písemném stanovení dodatečné lhůty, pokud firma ISOCELL GmbH již během vyměřené lhůty neprovedla opravu nebo výměnu zboží.Promlčecí lhůta na veškeré zákazníkovy nároky na poskytnutí záručního plnění ze strany firmy ISOCELL GmbH je 2 roky po odeslání zboží.

10. Náhrada škod a záruka

Ručení za škody firmou ISOCELL GmbH je omezeno pouze na náhradu škod jakéhokoliv druhu, a na škody způsobené zvlášť hrubým zaviněním a záměrem. Tohle neplatí ale za ručení za osoby. Ručení za následné škody, nepřímé škody nebo doprovodné škody je zcela vyloučené. Zákazník popříkladě kupující se podle zákona o ručení za výrobky doslovně zříká vůči firmě ISOCELL GmbH uplatnit regresního nároku za poskytované záruky a za věcné škody. Zákazník se dále zavazuje, že dříve uvedené zřeknutí bude uloženo také každému dalšímu podnikateli při další náhradě škody či žaloby firmy ISOCELL GmbH.

11. Zákaz vyučtování pohledávek

Zákazník se výslovně zříká vyúčtování případných protipohledávek s firmou ISOCELL GmbH jemu náležejícím pohledávkám.

12. Soudní jednání a použité právo

Tato smlouva se řídí rakouskou právní úpravou, pokud není povinné použít právní úpravu jiného státu, s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a referenčních norem rakouského mezinárodního práva soukromého. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy je soudní příslušnost věcně příslušného soudu stanovena pro 5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko. Kupující prohlašuje, že je podnikatelem ve smyslu rakouského zákona o ochraně spotřebitele (KSchG) a zakupuje předmět koupě pro podnikatelské účely tak, že se neuplatňují ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (KSchG).

13. Ochrana údajů

Zákazník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že firma ISOCELL GmbH bude získávat, zpracovávat a využívat osobní údaje, zejména kontaktní údaje, údaje týkající se adresy a nemovitostí a finanční údaje (UID (DIČ), St.-Nr. (IČO)) potřebné pro provádění a plnění této smlouvy; toto probíhá při dodržení platných ustanovení právní ochrany dat a ostatních právních ustanovení podle GDPR.

Výše uvedené osobní údaje firma ISOCELL GmbH uchovává po dobu trvání plnění této smlouvy, v každém případě však po dobu trvání zákonných povinností úschovy.

V souvislosti s osobními údaji získanými, zpracovanými a využívanými firmou ISOCELL GmbH má kupující práva na informace, úpravu, smazání, omezení, přenosnost dat a odmítnutí (jsou-li zákoně použitelná). Tato práva lze uplatnit bezprostředně vůči prodávajícímu (e-mailem na office@isocell.at nebo poštou na adresu uvedenou na titulním listu). Existuje možnost podání stížnosti k rakouským úřadům na ochranu dat.

14. Písemná forma prohlášení

Ústní vedlejší ujednání nebyla přijata. Zrušení, změna nebo doplnění obchodních podmínek vyžaduje písemnou formu a podpisy veškerých stran. Toto platí také pro odstoupení od tohoto požadavku formy.

15. Salvatorská doložka

 Je-li jedna nebo několik obchodních podmínek v rozporu s platosti právního řádu nebo jinak neplatná , zůstanou zbývalá nařízení od toho nedotčteny. Neplatná nařízení jsou nahrazeny platnými, jejiž žádoucím cílem je zachování ekonomické stánky.

Vydáno v září 2018