Stik

Pogoji

ISOCELL GmbH


1. Veljavnost

Naslednji dobavni in plačilni pogoji so bistvena vsebina vsake, tudi v prihodnje sklenjene pogodbe s podjetjem ISOCELL GmbH. Različni splošni pogoji poslovanja med pogodbenimi partnerji in podjetjem ISOCELL GmbH ne veljajo kot priloga in nimajo vpliva na pogodbo. Če je pogodbeni partner končni uporabnik, so veljavni le do te mere, dokler Zakon o varstvu potrošnikov ne določa drugače.

2. Datumi in roki

Dobavni roki in datumi so nezavezujoči. V nasprotnem primeru morajo biti označeni kot „določen datum". Zamude pri dobavi niso predmet odškodninskih zahtevkov.

3. Dobava in nosilec tveganja

Obveznost dobave miruje tako dolgo, dokler naročnik ne izvrši plačila-tudi iz drugih pravnih poslov. Predaja blaga poteka v komercialni embalaži v tovarni ali izpostavi na račun in tveganje naročnika. Prenos tveganja se izvrši s predajo prevozniku ali z nakladanjem na vozilo za dobavo. Škoda pri transportu tako vedno bremeni prevzemnika. Do kraja dobave dogovorjene cene veljajo brez raztovarjanja. Dobavljeno blago je potrebno takoj pregledati, da je pravilna in skladna z oznakami. Pomanjkljivosti je potrebno takoj in v pisni obliki prijaviti, drugače pravica do tega zahtevka preneha. Embalažni material mora na odpad ustrezno zavreči kupec.

4. Prevzem

Kupec je dolžan zagotoviti način prevzema na gradbišču ali na drugem naslovu dobave. Če na kraju dobave ni nikogar, je prevoznik upravičen, da blago na stroške in tveganje kupca raztovori ter kraj z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti zapusti.

5. Plačilo in cene

Posamezne cene se lahko spremenijo. Plačila se morajo izpeljati vedno v roku 8 dni od datuma računa. Zapadlost je neodvisna od časa prejema računa. V primeru zamude pri plačilu je stranka dolžna poravnati obresti v višini nezavarovanih komercialnih posojil – vendar minimalno 11,2 % p.a. Vsi stroški, tudi izvensodni stroški uveljavljanja pravic – vključno za storitve izterjave dolga -, k tej z uredbo določeni tarifi, bremenijo kupca.

6. Prenos lastništva in odstop terjatev

Dobavljeni material in dobavljeni stroji do popolnega plačila ostanejo v lasti podjetja ISOCELL GmbH. Podjetje ISOCELL GmbH je upravičeno, da v primeru neplačila tudi brez odstopa od pogodbe zahteva izdano blago nazaj. V primeru nadaljnje prodaje ali obdelave dobavljenega materiala pred popolnim poplačilom vseh računov – tudi iz drugih pravnih poslov –kupec s tem ponudi nepreklicen odstop zahtevkov do njegovega naročnika ali kupca, ki nastanejo iz nadaljnje prodaje ali nadaljnje obdelave materiala, do višine njegovih obveznosti podjetju ISOCELL GmbH. Odstop terjatev začne veljati s prejemom materiala podjetja ISOCELL GmbH.

7. Smernice za obdelavo in svetovanje

Svetovalne storitve podjetja ISOCELL GmbH niso sestavni del naročila in so nezavezujoče brez izjeme. Kupec je dolžan zahtevati opis izdelka in smernice za obdelavo ter po teh navodilih ravnati z dobavljenim materialom. Razporejanje blaga in njegova uporaba potekata na lastno odgovornost.

8. Vrednosti izračunov

Podatki o površinah in porabi, ki jih informativno priloži podjetje ISOCELL GmbH, so vedno nezavezujoči in ne veljajo kot del pogodbe. Vrednosti izračunov se lahko zaradi lokalnih pogojev, navodil za obdelavo, same obdelave, itd., znatno razlikujejo.

9. Zakonsko določena garancija in proizvajalčeva garancija

Za upravičene zahtevke glede napak podjetje ISOCELL GmbH v okvirih svoje in zakonsko določene garancije po svoji presoji zagotovi popravilo, zamenjavo z brezhibnim blagom, znižanje cene in tudi preklic pogodbe ter dobropis v višini cene nakupa. Stranka lahko zahteva znižanje cene ali zamenjavo v pisni obliki in šele takrat, če podjetje ISOCELL GmbH v dogovorjenem roku ni zagotovilo izboljšave ali zamenjave blaga. Kakršnikoli garancijski zahtevki kupcev naslovljeni na podjetje ISOCELL GmbH po preteku 2-letnega roka od dnevna dobave blaga niso veljavni.

10. Odškodnina in odgovornost

Za škodo pri blagu odgovarja podjetje ISOCELL Gmbh, nadomestilo škode pa je omejeno na določene hude malomarnosti in naklepne poškodbe. To ne velja za telesne poškodbe oseb. Odgovornost za posledično škodo, posredno ali naključno škodo, je v celoti izključena. Kupec oz. naročnik se nasproti podjetju ISOCELL GmbH odpove izrecnim sklicevanjem na uveljavljanje garancijskih zahtevkov in nadomestil za škodo na stvareh v skladu z Zakonom o odgovornosti izdelkov. Zavezuje se, da teh odpovedi v takšnih situacijah pri preostalih vrstah škode in pritožbah nasproti podjetja ISOCELL GmbH ne bo prenesel na tretje podjetje.

11. Prepoved poravnave

Stranka se izrecno odpoveduje poravnavi vseh protizahtevkov, če ima podjetje ISOCELL GmbH do nje kakršnekoli terjatve.

12. Pristojno sodišče in veljavna zakonodaja

Za to pogodbo se uporablja Avstrijska zakonodaja, razen če se zaradi nujnosti ne uporablja zakonodaja druge države, pri čemer so izključena določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in referenčnih standardov avstrijskega mednarodnega zasebnega prava. Za morebitne spore iz te pogodbe je stvarno pristojno izključno sodišče v Neumarkrtu na naslovu 5202 Neumarkt am Wallersee, Avstrija. Kupec izjavlja, da je podjetnik v smislu Zakona o zaščiti potrošnikov in da bo predmet nakupa uporablja za podjetniške namene tako, da določbe Zakona o zaščiti potrošnikov ne veljajo.

13. Zaščita  podatkov

Stranka izrecno soglaša, da družba ISOCELL GmbH zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke, potrebne za izvedbo in dokončanje te pogodbe, zlasti kontaktne podatke in naslov, obseg sredstev in finančne podatke (davčna številka); to poteka v skladu z določbami zakona o varstvu podatkov in drugih pravnih določb.

Zgoraj navedene osebne podatke hrani družba ISOCELL GmbH v času trajanja te pogodbe, vendar v vsakem primeru za čas trajanja zakonskih obveznosti shranjevanja.

V zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbira, obdeluje in uporablja podjetje ISOCELL GmbH, je kupec (če se to zakonsko uporablja) upravičen do informacij, popravkov, izbrisa, omejitve, prenosljivosti podatkov in ugovora. Te pravice je mogoče zahtevati neposredno od prodajalca (po elektronski pošti na office@isocell.at ali po pošti na naslov, naveden na naslovni strani). Obstaja možnost pritožbe pri avstrijskem organu za varstvo podatkov.

14. Pisna oblika izjav

Ustni dogovori nimajo pravne veljave. Razveljavitev, sprememba ali dopolnitev pogojev poslovanja mora biti opravljena v pisni obliki in podpisana s strani predstavnikov strank. To velja tudi za odvzem te formalne zahteve.

15. Salvatorična klavzula

Če je eden ali več pogojev poslovanja v nasprotju z veljavnim pravnim redom ali na katerikoli drug način postane neveljaven ali neučinkovit, ostanejo ostale določbe nespremenjene. Neučinkovito določbo se nadomesti z veljavno določbo, ki čim gospodarneje ustreza cilju.

Izdaja September 2018