Allmänna försäljningsvillkor

Allmänna försäljningsvillkor
ISOCELL Sverige AB

1. Giltighet
Följande leverans- och betalningsvillkor är del av varje avtal som ingås med ISOCELL Sverige AB (”ISOCELL”). Avvikande allmänna villkor av kunder till ISOCELL är inte inkluderade i avtal som ingås med ISOCELL och gäller således inte.
 
2. Leveransdatum och tidsfrist
Leveranstider och datum är inte bindande om de inte uttryckligen anges som "fastställd leveranstid". Skadeståndsanspråk kan inte framställas till följd av leveransförseningar.
 
3. Leverans och riskövergång
Vår skyldighet att leverera material gäller ej i de fall där köparen inte följer vid var tid överenskomna betalningsvillkor. Leverans av varor från fabrik eller lager sker på kundens uppdrag. Ansvaret och risken för godset går över på kunden när godset överlämnats till speditören eller när godset lastats på det tillhandahållna transportfordonet. Transportskador är därför alltid kundens ansvar att anmäla till respektive transportör och eventuell ersättning för transportskador skall alltid regleras mellan kunden och respektive transportör. Priser som överenskommits exklusive leverans inkluderar inte lastningsavgifter. Efter mottagandet av en leverans måste kunden omedelbart genomföra en inspektion av varorna för att säkerställa att leveransen har utförts korrekt och att varorna överensstämmer med avtalet. Eventuella klagomål på leveransen måste meddelas skriftligen och utan dröjsmål för att undvika förlust av rätten till ersättning. Omhändertagande av emballage och förpackningsmaterial görs av kunden på egen bekostnad.
 
4. Överlämning
Kunden förbinder sig att följa de formaliteter och regler som gäller för överlämnande på byggarbetsplatsen eller annan leveransadress. Om ingen är närvarande har säljaren rätt att lossa varorna för kundens räkning och att på kundens risk deponera varorna.
 
5. Betalning och pris
Priser kan komma att ändras och är inte bindande. Kostnad för frakt tillkommer på alla våra leveranser om inte annat är avtalat. Betalning måste alltid göras inom avtalad förfallotid. Mottagandet av fakturan har ingen relevans för det datum då betalningen förfaller. Om fakturan inte betalas i tid ska kunden betala dröjsmålsränta på förfallet belopp till dess att betalning sker. Dröjsmålsränta debiteras med 18 %. Alla kostnader inklusive kostnader för att driva in fordringar debiteras kunden till de priser som anges i dessa Allmänna Försäljningsvillkor.
 
6. Äganderätt och överlåtelse av fordringar
(1) Äganderättsförbehållet enligt denna punkt 6 syftar till att säkra alla nuvarande och framtida anspråk från säljaren mot kunden som härrör från leveransförhållandet mellan parterna i avtalet om isoleringsmaterial, lufttäta produkter och maskiner som bearbetar dessa produkter.
(2) Varorna som levereras av säljaren till kunden ska förbli säljarens egendom tills alla fordringar till fullo är reglerade. De varor som omfattas av äganderättsförbehållet i enlighet med bestämmelserna nedan kallas "förbehållsvaran".
(3) Kunden ska lagra förbehållsvaran utan kostnad för säljaren. 
(4) Kunden har rätt att bearbeta och sälja förbehållsvaran i den löpande affärsverksamheten, förutsatt att säljaren inte är berättigad att kräva överlämnandet av förbehållsvaran enligt stycke 9 nedan. Pantsättning eller säkerhetsöverlåtelse är inte tillåtna.
(5) Om förbehållsvaran bearbetas av kunden, är det överenskommet att bearbetningen utförs i säljarens namn och för säljarens räkning som tillverkare och att säljaren omedelbart förvärvar äganderätten eller - om bearbetningen utförs från material av flera ägare eller värdet på den bearbetade varan är högre än värdet på förbehållsvaran - samäganderätten i den nyskapade varan i förhållandet mellan värdet av förbehållsvaran och värdet på den nyskapade varan. I händelse av att inget sådant förvärv av äganderätten skulle ske hos säljaren, överlåter kunden redan nu sin framtida äganderätt eller - i ovannämnt förhållande – samäganderätt i den nyskapade varan till säljaren som säkerhet. Om förbehållsvaran kombineras med andra föremål för att bilda en enhetlig vara eller oskiljaktigt blandas med andra föremål och om en av de andra varorna ska betraktas som huvudvara, ska kunden, i den utsträckning huvudvaran tillhör honom, till säljaren överlåta samäganderätten i den enhetliga varan med den andel som anges ovan.
(6) I händelse av återförsäljning av förbehållsvaran (vad gäller material) överlåter kunden härmed till säljaren, som säkerhet, det resulterande kravet mot köparen, i händelse av säljarens samäganderätt i förbehållsvaran pro rata i enlighet med samägandeandelen. Detsamma gäller för andra fordringar som ersätter förbehållsvaran eller som på annat sätt uppkommer med avseende på förbehållsvaran, såsom försäkringskrav eller skadeståndsanspråk på grund av förlust eller förstörelse. Säljaren befullmäktigar kunden att driva in de till säljaren överlåtna fordringarna i eget namn. Säljaren får endast återkalla denna fullmakt om säljaren är berättigad att kräva överlämnandet av förbehållsvaran enligt stycke 9 nedan.
(7) Om tredje part får tillgång till förbehållsvaran, särskilt genom pantsättning, ska kunden omedelbart hänvisa till säljarens äganderätt och informera säljaren för att möjliggöra för honom att göra gällande sin äganderätt. Om den tredje parten inte ersätter säljaren för de rättsliga eller utomrättsliga kostnaderna som uppstår i detta sammanhang, är kunden ansvarig gentemot säljaren för sådana kostnader.
(8) Säljaren ska släppa äganderätten i förbehållsvaran samt de föremål eller fordringar som ersätter den i den mån deras värde överstiger beloppet för de säkrade fordringarna med mer än 50%. Det är upp till säljaren att välja ut de föremål vars äganderätt ska släppas.
(9) Om säljaren häver avtalet på grund av kundens avtalsbrott - särskilt betalningsdröjsmål - har säljaren rätt att kräva att kunden lämna över förbehållsvaran till säljaren.
 
7. Bearbetningsriktlinjer och rådgivning
Rådgivningstjänster som tillhandahålls av ISOCELL utgör inte en del av uppdraget och är utan undantag icke-bindande. Kunden är skyldig att begära en beskrivning av produkten och riktlinjerna för användning och att följa dessa specifikationer under installationen av det levererade materialet. Val av produkt och beslut om användning fattas på kundens egen risk.

8. Beräkningsangivelser
Beräkningar angivna av ISOCELL avseende förbrukning eller arealer för täckning etc. är inte bindande och ska inte tolkas som någon garanti eller liknande. Sådana värden kan skilja sig avsevärt på grund av lokala förhållanden, den faktiska installationen, appliceringsmetoder etc.

9. Reklamation
En reklamation av företag som handlat av ISOCELL skall ske skriftligen och skickas till info@isocell.se. Är det fel på en vara köpt hos någon av våra återförsäljare skall varan reklameras hos det företag där varan köptes mot uppvisande av kvitto/faktura.
 
10. Felansvar och garanti
ISOCELL åtgärdar vederbörligen anmälda fel efter eget val genom avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning av kontraktet och kreditering av köpeskillingen. Kunden får endast kräva prisavdrag eller häva kontraktet efter att en skriftlig ytterligare frist har fastställts och ISOCELL inte genomfört avhjälpande eller omleverans inom rimlig tid. Garantianspråk kan endast ställas av kunden inom två år efter leverans av varorna.

11. Garanti Isoblow maskiner och tillbehör
Tillverkarens garanti för Isoblow maskiner och tillbehör täcker full funktion av mekaniska delar, matare, motorer och turbiner. Garantin täcker även alla elektroniska komponenter inbyggda i blåsmaskinernas kontrollboxar. 
ISOCELL garanterar att skicka reservdelar inom 24 timmar efter felanmälan (Leveranstiden beror dock på avstånd från leveransstället). Ett villkor för denna garantibestämmelse är att kunden ombesörjer retur av den felaktiga komponenten. Om egen montering av utbytesdel inte är möjlig kommer maskinen behöva skickas till ISOCELL eller av ISOCELL godkänd verkstad som ombesörjer att åtgärden blir tillbörligt utförd. 
Undantagna från tillverkarens garanti är alla delar som är utsatta för regelbundet slitage och skador från korrosion, t.ex. tätningar, luftfilter, lager, kedjor.
Undantagen gäller även vid:

 • användning av blåst isolering som inte är godkänd av byggmyndigheterna
 • användning av mineralull eller glasullisolering för lösullsblåsning
 • användning av isolering gjord av expanderat glas (Perlit)
 • användning av isoleringsmaterial med tillsatser av cement eller lera
 • användning av andra blåsta mineralisoleringsmaterial

För maskiner gäller en garantiperiod på 12 månader från inköp. Garantirätten upphör att gälla om skada uppstår till följd av

 • felaktig användning, manipulering eller felaktigt underhåll av maskin
 • obehöriga konstruktionsändringar av maskinen
 • dåligt underhåll av maskindelar som omfattas av slitage
 • reparationer av maskinen som inte är professionellt utförda
 • påverkan av främmande föremål eller annan yttre påverkan, eller
 • användning av elektrisk spänning som inte överensstämmer med maskinens specifikation.

ISOCELL ansvarar inte för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster (t.ex. utebliven vinst, produktionsbortfall, driftstopp) som uppkommer på grund av fel i maskinen.
ISOCELL:s tillverkargaranti omfattar endast utbyte och leverans av den felaktiga komponenten. 
Kostnader i samband med installation och/eller ombyggnad av komponent kan endast accepteras efter överenskommelse med ISOCELL.
 
12. Ansvar och skadestånd 
ISOCELL:s ansvar för skadestånd, oavsett rättslig grund, är begränsat till grov vårdslöshet och uppsåt. Detta gäller dock inte vid personskada. ISOCELL är inte ansvarigt för följdskador eller indirekta skador, kostnader eller förluster.

13. Uteslutning av kvittningsrätten
Kunden avstår uttryckligen från rätten att kvitta eventuella krav som kunden har på ISOCELL mot ISOCELL:s fordringar på kunden.
 
14. Tillämplig lag och tvist
Svensk rätt ska tillämpas på dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna, med undantag för regler som tillhör den internationella privaträtten. Våra kunder är uteslutande professionella entreprenörer och köper våra artiklar för kommersiella ändamål. Därför är bestämmelserna i konsumentköplagen inte tillämpliga.
Tvist med anledning av dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.

15. Dataskydd/GDPR
Kunden ger sitt uttryckliga samtycke till att ISOCELL samlar in, behandlar och använder personuppgifter, särskilt kontakt- och adressdata, fastighetsdata och finansiella uppgifter (som exempelvis moms och organisationsnummer och skattenummer), som krävs för genomförandet av transaktioner mellan partnerna; detta görs i enlighet med dataskyddsbestämmelserna och andra lagbestämmelser, i synnerhet förordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation). ISOCELL kommer att lagra ovan nämnda personuppgifter under minst den period som samarbetet gäller. 
I samband med att personuppgifter samlas in, behandlas och används av ISOCELL har kunden (i enlighet med tillämplig lagstiftning) rätt till information, korrigering, radering, begränsning och invändningar. Dessa rättigheter kan hävdas direkt mot säljaren (via e-post på info@isocell.se eller per post till den adress som anges på försättsbladet). Uppfyller inte ISOCELL sina skyldigheter är det möjligt att lämna in klagomål till den svenska dataskyddsmyndigheten.

16. Skriftform 
Alla muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet mellan parterna. Ändringar och tillägg till dessa Allmänna Försäljningsvillkor och avtalet kan endast göras skriftligen genom dokument undertecknade av behöriga företrädare för parterna.

17. Partiell ogiltighet
Om någon bestämmelse i dessa Allmänna Försäljningsvillkor eller avtalet mellan parterna befinns helt eller delvis ogiltig, skall detta inte påverka avtalet i dess helhet utan avtalet skall tillämpas med vederbörlig anpassning till den uppkomna ogiltigheten.