Om Isocell

Förhållanden

ISOCELL GmbH


1. Följande leveransvillkor och betalning utgör huvuddelen av varje avtal som ingåtts med ISOCELL GmbH nu och i framtiden. Avvikande allmänna villkor som specificerats av partners till ISOCELL GmbH anses inte vara inkluderade eller tillämpliga. Om avtalsparten skulle vara en konsument, gäller de avvikande villkoren endast i den mån de lagar som styr konsumenternas rättigheter inte kräver annat.

2. Datum och tidsfrister

Leveransdatum och tidsfrister är inte bindande,  om det inte uttryckligen betecknas som "fast datum". Skadeståndsanspråk får inte göras till följd av leveransförseningar.

3. Leverans och överföring av risk

Leveransskyldigheten vilar under perioder då köparen är försenad med en betalning eller med andra transaktioner. Leverans av varor sker i den för handeln avsedda förpackningen från fabrik eller filial, för köparens räkning och risk. Överföring av risk sker när varan överlämnas till speditören eller när varorna lastas på det tillhandahållna transportfordonet. Transportskador är därför alltid mottagarens ansvar. De överenskomna priserna som är undantagna leveranskostnader inkluderar inte lastavgifter. Efter mottagandet skall omedelbar inspektion av varorna ske för att säkerställa att leveransen vederbörligen genomförts och att varorna överensstämmer med deras beskrivning. Meddelande om klagomål vid eventuellt förlustanspråk måste ges skriftligen och utan dröjsmål.

4. Överlämning

Kunden åtar sig att följa de regler som gäller för överlämnandet på byggarbetsplatsen eller annan leveransadress. Om ingen skulle vara närvarande har säljaren rätt att lasta av varorna på köparens räkning och på köparens risk samt att deponera godset och därmed uppfylla sin del av kontraktet.

5. Betalning och pris

Samtliga priser kan komma att ändras. Betalningar måste alltid ske inom 8 dagar efter fakturadatum. Mottagande av fakturan har ingen relevans för dagen då betalningen förfaller. Om köparen är försenad med betalning skall en standardränta på minst 11,2% per år betalas, baserad på räntan för ett företagslån utan säkerhet. Alla kostnader inklusive utomrättsliga kostnader för hävdande av fordringar samt de som uppstår genom en inkassobyrå belastar kunden i de satser som anges i dessa villkor.

6. Äganderätt och överlåtelse av fordringar

Till dess att full betalning mottagits tillhör alla levererade varor ISOCELL GmbH. Om köparen är försenad med betalning har ISOCELL GmbH rätt att utan att frånträda avtalet kräva tillbaka varan samt att återta densamma. I händelse av att de levererade varorna redan har sålts eller bearbetats innan full betalning har gjorts - antingen för varorna eller för andra transaktioner - avstår kunden härmed oåterkalleligen dessa belopp som uppstått som en följd av försäljning eller användning av varorna och som skall betalas till denne av dennes egen kund/köpare motsvarande beloppet av sina förpliktelser gentemot  ISOCELL GmbH. Detta avstående träder i kraft i och med ett godkännande från ISOCELL GmbH.

7. Instruktionsanvisningar och rådgivning

Konsulttjänster som tillhandahålls av ISOCELL GmbH utgör inte en del av ordern och är utan undantag icke-bindande. Kunden är skyldig att begära en beskrivning av produkten och instruktionsanvisningar samt att följa dessa specifikationer under installationen av materialet som levereras. Beslut om användning och tillämpning av varor görs på kundens egen risk.

8. Beräkning

Indikationer som gjorts av ISOCELL GmbH avseende kvantiteter eller ytor etc. är inte kontraktsbindande. Sådana värden kan skilja sig avsevärt beroende på lokala förhållanden, själva installationen, tillämpningsmetoder etc.

9. Garanti

Vid vederbörligen anmälda fel kommer ISOCELL GmbH på eget val att uppfylla garantiåtaganden i form av förbättring, utbyte till felfria varor, prisreduktion eller utsläckning av kontraktet och gottgörande av inköpskostnaden. Kunden har rätt att kräva prisavdrag eller upphävande av köpet först efter skriftligt meddelande om denna avsikt om ISOCELL GmbH inte tillhandahåller förbättring eller utbyte av varor inom en rimlig tidsperiod. Alla anspråk på garanti som gjorts av kunden till ISOCELL GmbH löper ut efter 5 år från leveransen av varan, eller, när det gäller maskiner, 2 år efter leverans.

10. Ansvar och ersättning

För skador är ISOCELL GmbH ansvarigt endast för skador uppkomna av särskilt avsiktlig försummelse eller uppsåt. Detta gäller dock inte vid personskador. Inget ansvar tas för följdskador, indirekta skador eller medföljande skada. Köparen och/eller kunden avstår från rätten att kräva ersättning från ISOCELL GmbH för garanti som har ägt rum och även för skador som omfattas av produktansvarslagen. Kunden förbinder sig att ålägga nämnda avståenden till varje ytterligare företag och att gottgöra och hålla ISOCELL GmbH skadelöst mot sådana krav från andra.

11. Kvittningsförbud

Kunden avstår uttryckligen kompensation för eventuella motkrav mot ISOCELL GmbH för anspråk som denne har rätt till.

12. Behörighet och tillämplig lag

Parterna är överens om att endast österrikisk materiell rätt och processrätt skall tillämpas. Tillämpning av FN:s konvention för reglering av försäljningsavtal (österrikisk förbundslag  1988/96, i sin nuvarande version) och alla bestämmelser som hänvisar till det utesluts uttryckligen. Plats för fullgörande är företagets huvudkontor, laga domstol är den regionala domstolen Neumarkt i Salzburg, oberoende av värdet i tvisten. Innan rättsliga åtgärder vidtas, måste ett medlingsförsök göras med hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet.

13. Sekretesspolicy

Kunden medger explicit att ISOCELL GmbH samlar in, bearbetar och använder de för avtalets genomförande nödvändiga personuppgifter i synnerhet kontakt-, adress-, fastighets- och ekonomiska uppgifter (personnummer, F-skattenummer). ISOCELL följer därvid de enligt DSGVO och andra lagar gällande sekretessbestämmelserna.

ISOCELL GmbH sparar de ovan nämnda personuppgifterna under tiden för avtalets genomförande dock minst under den enligt lagen föreskrivna förvaringstiden.

I samband med de av ISOCELL GmbH insamlade, bearbetade och använda uppgifterna har köparen (där lagen kan tillämpas) rätten att få se och rätta sina uppgifter, får de raderade, begränsa deras användning och spridning samt rätten att motsätter sig hanteringen. Dessa rättigheter kan göras gällande direkt hos säljaren (via E-post till office@isocell.at eller via vanlig post till den på täckbladet nämnda adressen). Kunden har också möjligheten att lämna klagomål till den österrikiska datasäkerhetsmyndigheten.

14. Skriftlig form

Muntliga kollaterala avtal ingås inte. Ogiltigförklaring, ändring eller ändring av villkoren skall vara skriftliga och kräver underskrift från alla parter. Detta gäller även en förändring i detta formella krav.

15. Godkännande av våra villkor

Den skriftliga ordern tas som en bekräftelse på mottagandet av de allmänna villkoren för ISOCELL GmbH.

16. Skyddsklausul

Om någon del av detta avtal skulle motsäga någon befintlig lagstiftning eller vara ogiltig av någon anledning skall resten av avtalet förbli opåverkat och giltig. Den ogiltiga bestämmelsen skall ersättas av en giltig bestämmelse som liknar den ekonomiska motsvarigheten till det avsedda målet så mycket som möjligt. Detta avtal är en översatt version av originalavtalet på tyska. Om något fel uppkommit i tolkningen av originalavtalet är det originalavtalet som skall gälla.