Header BLOWER-DOOR-LUFTTÄTHETSKONTROLL
Luft- & Vindtäthet

BLOWER-DOOR-LUFTTÄTHETSKONTROLL


Det finns två mättidpunkter:

  • Avslutningsmätning (användningstillstånd)
  • Byggfasmätning

Kontroll av byggnadens täthet utförs med den så kallade ”Blower-Door-mätningen“. Om denna mätning utförs i god tid under byggandets förlopp kan den påpeka eventuella otätheter och dessa kan ännu åtgärdas utan större insatser. När förekommande brister har åtgärdats och byggnaden har färdigställts utförs avslutningsmätningen i användningstillståndet. Det som skall uppvisas hos vissa myndigheter är i de flesta fallen avslutningsmätningen.

Så fungerar det:

Vid en Blower-Door-mätning mäter man vid en viss tryckskillnad mot den yttre luften hur ofta en byggnads luftvolym byts ut per timme.

För att bygga upp denna tryckskillnad sätts en med folie täckt teleskopram in i ett öppet fönster eller en ytterdörr.

I en öppning i folien sitter en fläkt. Fläktens varvtal styrs så att ett definierat tryck byggs upp mellan det yttre och det inre området. För att upprätthålla det trycket skall fläkten transportera ett lika stort luftvolymflöde som byggnaden tappar via läckage.

När tryckskillnaden har byggts upp (undertryck i huset) kan läckagepunkterna i byggnadens yttre hölje lätt identifieras. Redan med bar hand kan man känna av otätheter. Det drar så att säga från alla sprickor. Ytterligare hjälpmedel för att identifiera läckagepunkterna är rökaggregat (på övertrycket), lufthastighetsmätare och termografin.

För lufttäthetsgraden, n50-värdet, finns bindande gränsvärden som måste följas. Som mätvärde i protokollet uppges medelvärdet.


Fakta & värden
Blower-Door-mätningen är en normerad mätningsprocess för kontroll av en byggnads yttre höljets lufttäthet. n50-värdet (luftutbytesfaktor) uppger hur ofta luften i den uppmätta byggnaden byts ut per timme. Gränsvärden följer internationella normer och regleras i byggnadsmyndigheters krav men kan även föreskrivas av beställaren. Både lägenheter och kompletta fastigheter kan mätas.
För byggnader med mekanisk ventilation (med fönstervädring) krävs som regel ett n50-värde under 3,0 1/h, vid bostadsventilation under 1,5 1/h. För passivhus krävs en luftutbytesfaktor under 0,6 1/h. Dessa värden kommer ifrån OIB RL6 resp. DIN 4108-7. Det är viktigt att Du informerar Dig om de gränsvärden som gäller för Din fastighet.