Header BLOWER-DOOR-LUFTTÄTHETSKONTROLL
Luft- & Vindtäthet

BLOWER-DOOR-LUFTTÄTHETSKONTROLL

En Blower-Door-mätning borde utföras på alla byggnader eftersom den ger viktiga informationer om byggkvalitén. Väl isolerade hus förlorar upptill 60 % av all energi via fogar och sprickor i byggnadens hölje. Utöver kyla och hetta tränger även ljud igenom dessa så kallade läckage. Utöver det upplevs drag som mycket obehagligt. I många fall leder dessa ofrivilliga hål i det yttre höljet även till uppkomsten av mögel och byggnadsskador. Vissa myndigheter kräver denna mätning.

Det finns två mättidpunkter:

  • Avslutningsmätning (användningstillstånd)
  • Byggfasmätning

Kontroll av byggnadens täthet utförs med den så kallade ”Blower-Door-mätningen“. Om denna mätning utförs i god tid under byggandets förlopp kan den påpeka eventuella otätheter och dessa kan ännu åtgärdas utan större insatser. När förekommande brister har åtgärdats och byggnaden har färdigställts utförs avslutningsmätningen i användningstillståndet. Det som skall uppvisas hos vissa myndigheter är i de flesta fallen avslutningsmätningen.

Så fungerar det:

Vid en Blower-Door-mätning mäter man vid en viss tryckskillnad mot den yttre luften hur ofta en byggnads luftvolym byts ut per timme.

För att bygga upp denna tryckskillnad sätts en med folie täckt teleskopram in i ett öppet fönster eller en ytterdörr.

I en öppning i folien sitter en fläkt. Fläktens varvtal styrs så att ett definierat tryck byggs upp mellan det yttre och det inre området. För att upprätthålla det trycket skall fläkten transportera ett lika stort luftvolymflöde som byggnaden tappar via läckage.

När tryckskillnaden har byggts upp (undertryck i huset) kan läckagepunkterna i byggnadens yttre hölje lätt identifieras. Redan med bar hand kan man känna av otätheter. Det drar så att säga från alla sprickor. Ytterligare hjälpmedel för att identifiera läckagepunkterna är rökaggregat (på övertrycket), lufthastighetsmätare och termografin.

För lufttäthetsgraden, n50-värdet, finns bindande gränsvärden som måste följas. Som mätvärde i protokollet uppges medelvärdet.BYGGNADENS YTTRE HÖLJE 1

BYGGNADENS YTTRE HÖLJE

BRA ANLEDNINGAR FÖR LUFTTÄT BYGGANDE 1

BRA ANLEDNINGAR FÖR LUFTTÄT BYGGANDE

Diffusion - Konvektion 1

Diffusion - Konvektion