Algemene voorwaarden

ISOCELL GmbH & Co KG

1. Geldigheid
Onderstaande leverings- en betalingsvoorwaarden vormen mee de wezenlijke inhoud van elk - ook toekomstig - met de firma ISOCELL GmbH & Co KG afgesloten contract. Afwijkende algemene voorwaarden van contractpartners en de firma ISOCELL GmbH & Co KG gelden als zijnde geen onderdeel en worden niet van kracht. Wanneer de contractpartner een verbruiker is, gelden deze slechts in zoverre de wet op de bescherming van de consument niet iets anders dwingend bepaalt.

2. Looptijden en Termijnen
Leverings- en andere termijnen zijn niet-bindend. Zo dit wel het geval moet zijn, moeten deze uitdrukkelijk als 'vaste termijn' worden aangeduid. Vertragingen bij de levering geven geen recht op schadevergoeding.

3. Levering en risico-overdracht
De leveringsplicht ligt stil zolang de besteller een achterstallige betaling, ook voortvloeiend uit andere rechtshandelingen, heeft uitstaan. De aflevering van de goederen gebeurt in de gangbare verpakking af fabriek, resp. af filiaal, op rekening en op risico van de besteller. De risico-overgang vindt plaats bij de overdracht van de goederen aan het vervoerder of bij de lading ervan op het ter beschikking gestelde voertuig. Transportschade is bijgevolg steeds ten laste van de overnemer. Overeengekomen prijzen inclusief levering ter plaatse gelden zonder het afladen van de goederen. Leveringen moeten onmiddellijk worden gecontroleerd op correcte uitvoering en overeenstemming met de type-aanduiding. Klachten moeten onmiddellijk en schriftelijk kenbaar worden gemaakt, zo niet zijn ze onontvankelijk. De klant moet het verpakkingsmateriaal verwijderen.

4. Overname
De klant is verplicht om op de bouwplaats of het betreffende leveringsadres voor geschikte overnamemiddelen te zorgen. Is er niemand aanwezig, dan volgt daaruit de bevoegdheid om de goederen zelf en op kosten en voor het risico van de klant af te laden, en om de nakoming van de overeenkomst te staken.

5. Betaling en prijzen
Alle prijzen zijn vrijblijvend. Betalingen moeten principieel gebeuren binnen 8 dagen na de factuurdatum. De betalingstermijn is onafhankelijk van de ontvangstdatum van de factuur. Bij betalingsachterstand is de klant rente wegens te late betaling verschuldigd voor openstaande handelskredieten - minimaal echter 11,2 % op jaarbasis. Bovendien zijn alle kosten voortvloeiend uit het ten gelde maken van dit in de verordening vastgelegde tarief, ook niet-gerechtelijke kosten, inclusief voor het eventuele gebruik van een incassodienst, ten laste van de klant.

6. Voorbehoud van eigendom en subrogatie
Geleverd materiaal en geleverde machines blijven tot de volledige betaling van het factuurbedrag eigendom van de firma ISOCELL GmbH & Co KG. De firma ISOCELL GmbH & Co KG is bevoegd om in het geval van betalingsverzuim ook zonder verbreking van het contract de teruggave te eisen en de terugname uit te voeren. In het geval van doorverkoop of verwerking van het geleverde materiaal vóór de volledige betaling van alle rekeningen - ook van andere handelstransacties - staat de koper hiermee onherroepelijk de overdracht van de uit de doorverkoop aan of de verwerking voor zijn eigen opdrachtgever/klant aan hem verschuldigde vorderingen af aan de firma ISOCELL GmbH & Co KG, en dit voor het bedrag dat hij aan de firma ISOCELL GmbH & Co KG verschuldigd is. De subrogatie wordt door de aanvaarding van de firma ISOCELL GmbH & Co KG van kracht.

7. Verwerkingsrichtlijnen en advies
Door de firma ISOCELL GmbH & Co KG geleverde adviseringsprestaties vormen geen onderdeel van de bestelling en zijn zonder uitzondering niet-bindend. De klant is verplicht om een productbeschrijving en verwerkingsrichtlijnen op te vragen en bij de verwerking van het geleverde materiaal overeenkomstig deze documentatie te werk te gaan. Het gebruik van de goederen en de toepassing ervan gebeuren op eigen verantwoordelijkheid.

8. Berekeningswaarden
De door de firma ISOCELL GmbH & Co KG berekende verbruiks- of oppervlaktegegevens enz. zijn steeds niet-bindend en kunnen niet als contractuele toezegging worden beschouwd. De waarden kunnen vanwege de plaatselijke omstandigheden en de verwerkingsinstructies, de verwerking enz. aanzienlijk verschillen.

9. Garantie
Voor correct ingediende klachten verleent de firma ISOCELL GmbH & Co KG in het kader van de garantie naar eigen goeddunken garantie door verbetering, vervanging door goederen zonder gebreken, prijsvermindering of zelfs opheffing van het contract en restitutie van de aankoopprijs. De klant kan een prijsvermindering of koopvernietiging pas eisen na het schriftelijk indienen van een uiterste termijn, wanneer de firma ISOCELL GmbH & Co KG niet binnen een redelijke looptijd een verbetering of een vervanging van de goederen uitvoert. Alle garantieaanspraak van de klant ten opzichte van de firma ISOCELL GmbH & Co KG vervalt na verloop van 2 jaar na levering van de goederen.

10. Schadevergoeding en aansprakelijkheid
Voor schade en een eventuele schadevergoeding, van welke aard ook, is de aansprakelijkheid van de firma ISOCELL GmbH & Co KG beperkt tot situaties waarin sprake is van grove nalatigheid en opzet. Dit geldt echter niet voor lichamelijk letsel. Een aansprakelijkheid voor gevolgschade, indirecte schade of bijkomende schade is volledig uitgesloten. De koper, resp. de klant doet tegenover de firma ISOCELL GmbH & Co KG uitdrukkelijk afstand van het ten gelde maken van verhaalrechten voor geleverde garantieprestaties en voor materiële schade, overeenkomstig de wet inzake productaansprakelijkheid. Hij verplicht zich ertoe bovenstaande afstand van rechten op te leggen aan elke andere ondernemer, met vrijwaring van de firma ISOCELL GmbH & Co KG.

11. Verbod op schuldvergelijking
De klant doet uitdrukkelijk afstand van de schuldvergelijking van alle mogelijke tegenvorderingen ten aanzien van de firma ISOCELL GmbH & Co KG voor hem toekomende vorderingen.

12. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht
Deze overeenkomst valt, in zoverre niet dwingend het recht van een andere staat geldt, onder Oostenrijks recht met uitzondering van de bepalingen van het Weens Koopverdrag en de collisieregels van het Oostenrijkse internationale privaatrecht.Voor eventuele geschillen die uit deze overeenkomst zouden voortvloeien, is uitsluitend de materieel bevoegde rechtbank voor 5202 Neumarkt am Wallersee, Oostenrijk bevoegd.De koper verklaart ondernemer te zijn in de zin van de Oostenrijkse wet inzake consumentenbescherming (KSchG) en het voorwerp van koop voor zakelijke doeleinden aan te kopen, zodat de bepalingen van KSchG niet van toepassing zijn.

13. Gegevensbescherming
De klant geeft zijn uitdrukkelijke toestemming dat het bedrijf ISOCELL GmbH & Co KG de noodzakelijke persoonsgegevens voor de uitvoering en afhandeling van deze overeenkomst, i.h.b. contact- en adresgegevens, gegevens over het onroerend goed en financiële gegevens (ondernemingsnummer, btw-nummer), verzamelt, verwerkt en gebruikt. Dit gebeurt met inachtneming van de geldende privacybepalingen volgens de AVG en de andere wettelijke bepalingen.
De voornoemde persoonsgegevens worden door het bedrijf ISOCELL GmbH & Co KG voor de duur van de afhandeling van deze overeenkomst, echter in ieder geval voor de duur van de wettelijk verplichte bewaartermijnen opgeslagen.
In verband met persoonsgegevens die door het bedrijf ISOCELL GmbH & Co KG worden verzameld, verwerkt en gebruikt, heeft de koper recht (in zoverre wettelijk van toepassing) op inzage, rectificatie, wissing, beperking, overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar. Deze rechten kan men rechtstreeks ten opzichte van de verkoper (per e-mail naar office@isocell.at of per post naar het adres vermeld op het dekblad) doen gelden. Men kan ook klacht indienen bij de Oostenrijkse instantie voor gegevensbescherming.

14. Schriftelijke vorm van de verklaringen
Mondelinge nevenafspraken worden niet gemaakt. Het opheffen, wijzigen of aanvullen van de handelsvoorwaarden vereist de schriftelijke vorm en de ondertekening door alle partijen. Dit geldt ook voor het afwijken van deze vormvereiste.

15. Salvatorische clausule
Indien een of meerdere handelsvoorwaarden strijdig zouden zijn met de geldende wetgeving of om enige andere reden onwerkzaam zijn of zouden worden, dan blijven alle overige regelingen daardoor onaangetast. De onwerkzame bepaling dient te worden vervangen door een geldige, die het beoogde doel zo dicht mogelijk benadert.

Uitgave oktober 2019