Pogoji

ISOCELL GmbH & Co KG

1. Veljavnost
Naslednji dobavni in plačilni pogoji so bistvena vsebina vsake, tudi v prihodnje sklenjene pogodbe s podjetjem ISOCELL GmbH & Co KG. Različni splošni pogoji poslovanja med pogodbenimi partnerji in podjetjem ISOCELL GmbH & Co KG ne veljajo kot priloga in nimajo vpliva na pogodbo. Če je pogodbeni partner končni uporabnik, so veljavni le do te mere, dokler Zakon o varstvu potrošnikov ne določa drugače.

2. Datumi in roki
Dobavni roki in datumi so nezavezujoči. V nasprotnem primeru morajo biti označeni kot „določen datum". Zamude pri dobavi niso predmet odškodninskih zahtevkov.

3. Dobava in nosilec tveganja
Obveznost dobave miruje tako dolgo, dokler naročnik ne izvrši plačila-tudi iz drugih pravnih poslov. Predaja blaga poteka v komercialni embalaži v tovarni ali izpostavi na račun in tveganje naročnika. Prenos tveganja se izvrši s predajo prevozniku ali z nakladanjem na vozilo za dobavo. Škoda pri transportu tako vedno bremeni prevzemnika. Do kraja dobave dogovorjene cene veljajo brez raztovarjanja. Dobavljeno blago je potrebno takoj pregledati, da je pravilna in skladna z oznakami. Pomanjkljivosti je potrebno takoj in v pisni obliki prijaviti, drugače pravica do tega zahtevka preneha. Embalažni material mora na odpad ustrezno zavreči kupec.

4. Prevzem
Kupec je dolžan zagotoviti način prevzema na gradbišču ali na drugem naslovu dobave. Če na kraju dobave ni nikogar, je prevoznik upravičen, da blago na stroške in tveganje kupca raztovori ter kraj z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti zapusti.

5. Plačilo in cene
Posamezne cene se lahko spremenijo. Plačila se morajo izpeljati vedno v roku 8 dni od datuma računa. Zapadlost je neodvisna od časa prejema računa. V primeru zamude pri plačilu je stranka dolžna poravnati obresti v višini nezavarovanih komercialnih posojil – vendar minimalno 11,2 % p.a. Vsi stroški, tudi izvensodni stroški uveljavljanja pravic – vključno za storitve izterjave dolga -, k tej z uredbo določeni tarifi, bremenijo kupca.

6. Prenos lastništva in odstop terjatev
(1) Naslednji dogovorjeni pridržek lastninske pravice je namenjen varovanju vseh sedanjih in prihodnjih terjatev prodajalca do kupca, ki izhajajo iz obstoječega razmerja dobave med pogodbenimi strankami za dobavljene izolacijske materiale, zrakotesne proizvode in naprave, ki obdelujejo te izdelke (vključno s terjatvami iz na obstoječo dobavo omejenega kontokorentnega razmerja).
(2) Blago, ki ga prodajalec dostavi kupcu, ostane v lasti prodajalca do celotnega poplačila vseh zavarovanih terjatev. Dobavljeno blago in blago, ki spada pod naslednja določila in za katero velja pridržana lastninska pravica, se v nadaljevanju imenuje "rezervirano blago".
(3) Kupec shrani rezervirano blago brezplačno za prodajalca.
(4) Kupec ima pravico obdelovati in prodati blago, za katero velja pridržana lastninska pravica, v običajnem poteku poslovanja, dokler ne pride do izterjave (9. odstavek). Zastavitve in hipotekarni krediti niso dopustni.
(5) Če je rezervirano blago obdelano s strani kupca, je dogovorjeno, da se obdelava opravi v imenu in za račun prodajalca kot proizvajalca in prodajalec pridobi neposredno lastninsko ali - če se obdelava opravi iz materialov več lastnikov ali je vrednost predelane stvari višja od vrednosti rezerviranega blaga – solastniško pravico (delno lastništvo) na novo ustvarjenega predmeta v sorazmerju z vrednostjo rezerviranega blaga z vrednostjo na novo ustvarjenega blaga.
V primeru, da ne pride do take pridobitve lastništva s strani prodajalca, kupec prenese že svojo bodočo lastnino ali v danem primeru solastniški delež nad novo ustvarjeno stvarjo na prodajalca. Če se blago, ki je predmet pridržka lastninske pravice, kombinira z drugimi postavkami ali je neločljivo kombinirano in če se ena od drugih postavk šteje za glavno postavko, prodajalec, v kolikor njegova glavna postavka pripada, sorazmerno prenese solastništvo enotne postavke na kupca v obliki razmerja, ki je določeno v prvem stavku.
(6) V primeru nadaljnje prodaje blaga (če gre za material), mora kupec prenesti terjatve iz novonastalega razmerja do nadaljnjega kupca blaga - v ustreznem razmerju do solastništva prodajalca do pridržanega blaga - prodajalcu. Enako velja za druge terjatve, ki nastopijo v takšnem razmerju ali se drugače pojavljajo v zvezi z blagom, na primer zavarovalni zahtevki ali odškodninske terjatve pri izgubi ali uničenju. Prodajalec z možnostjo preklica pooblašča kupca, da zbira terjatve, dodeljene prodajalcu, v svojem imenu. Prodajalec lahko prekliče dovoljenje v primeru realizacije posla.
(7) Če želijo tretje osebe poseči po pridržanem blagu, predvsem v obliki prisilnega odvzema na ustrezni pravni podlagi, jih bo kupec takoj obvestil, da spada blago pod premoženje prodajalca, prodajalca pa bo obvestil o možnosti zaseganja blaga, da lahko uveljavi svoje lastninske pravice. Če tretja oseba ne more prodajalcu povrniti sodnih ali zunajsodnih stroškov, je zanje prodajalcu odgovoren kupec.
(8) Prodajalec bo sprostil rezervirano blago kot tudi blago ali terjatve, ki ga nadomeščajo, če njihova vrednost presega znesek zavarovanih terjatev za več kot 50%. Izbira predmetov, ki se iz tega naslova sprostijo, je prepuščena prodajalcu.
(9) Če prodajalec odstopi od pogodbe v primeru kršitve pogodbe s strani kupca, zlasti zaradi neplačila, ima pravico zahtevati pridržek lastninske pravice.

7. Smernice za obdelavo in svetovanje
Svetovalne storitve podjetja ISOCELL GmbH & Co KG niso sestavni del naročila in so nezavezujoče brez izjeme. Kupec je dolžan zahtevati opis izdelka in smernice za obdelavo ter po teh navodilih ravnati z dobavljenim materialom. Razporejanje blaga in njegova uporaba potekata na lastno odgovornost.

8. Vrednosti izračunov
Podatki o površinah in porabi, ki jih informativno priloži podjetje ISOCELL GmbH & Co KG, so vedno nezavezujoči in ne veljajo kot del pogodbe. Vrednosti izračunov se lahko zaradi lokalnih pogojev, navodil za obdelavo, same obdelave, itd., znatno razlikujejo.

9. Zakonsko določena garancija in proizvajalčeva garancija
Za upravičene zahtevke glede napak podjetje ISOCELL GmbH & Co KG v okvirih svoje in zakonsko določene garancije po svoji presoji zagotovi popravilo, zamenjavo z brezhibnim blagom, znižanje cene in tudi preklic pogodbe ter dobropis v višini cene nakupa. Stranka lahko zahteva znižanje cene ali zamenjavo v pisni obliki in šele takrat, če podjetje ISOCELL GmbH & Co KG v dogovorjenem roku ni zagotovilo izboljšave ali zamenjave blaga. Kakršnikoli garancijski zahtevki kupcev naslovljeni na podjetje ISOCELL GmbH & Co KG po preteku 2-letnega roka od dnevna dobave blaga niso veljavni.

10. Odškodnina in odgovornost
Za škodo pri blagu odgovarja podjetje ISOCELL GmbH & Co KG, nadomestilo škode pa je omejeno na določene hude malomarnosti in naklepne poškodbe. To ne velja za telesne poškodbe oseb. Odgovornost za posledično škodo, posredno ali naključno škodo, je v celoti izključena. Kupec oz. naročnik se nasproti podjetju ISOCELL GmbH & Co KG odpove izrecnim sklicevanjem na uveljavljanje garancijskih zahtevkov in nadomestil za škodo na stvareh v skladu z Zakonom o odgovornosti izdelkov. Zavezuje se, da teh odpovedi v takšnih situacijah pri preostalih vrstah škode in pritožbah nasproti podjetja ISOCELL GmbH & Co KG ne bo prenesel na tretje podjetje.

11. Prepoved poravnave
Stranka se izrecno odpoveduje poravnavi vseh protizahtevkov, če ima podjetje ISOCELL GmbH & Co KG do nje kakršnekoli terjatve.

12. Pristojno sodišče in veljavna zakonodaja
Za to pogodbo se uporablja Avstrijska zakonodaja, razen če se zaradi nujnosti ne uporablja zakonodaja druge države, pri čemer so izključena določila Konvencije Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga in referenčnih standardov avstrijskega mednarodnega zasebnega prava. Za morebitne spore iz te pogodbe je stvarno pristojno izključno sodišče v Neumarkrtu na naslovu 5202 Neumarkt am Wallersee, Avstrija. Kupec izjavlja, da je podjetnik v smislu Zakona o zaščiti potrošnikov in da bo predmet nakupa uporablja za podjetniške namene tako, da določbe Zakona o zaščiti potrošnikov ne veljajo.

13. Zaščita  podatkov
Stranka izrecno soglaša, da družba ISOCELL GmbH & Co KG zbira, obdeluje in uporablja osebne podatke, potrebne za izvedbo in dokončanje te pogodbe, zlasti kontaktne podatke in naslov, obseg sredstev in finančne podatke (davčna številka); to poteka v skladu z določbami zakona o varstvu podatkov in drugih pravnih določb.
Zgoraj navedene osebne podatke hrani družba ISOCELL GmbH & Co KG v času trajanja te pogodbe, vendar v vsakem primeru za čas trajanja zakonskih obveznosti shranjevanja.
V zvezi z osebnimi podatki, ki jih zbira, obdeluje in uporablja podjetje ISOCELL GmbH & Co KG, je kupec (če se to zakonsko uporablja) upravičen do informacij, popravkov, izbrisa, omejitve, prenosljivosti podatkov in ugovora. Te pravice je mogoče zahtevati neposredno od prodajalca (po elektronski pošti na office@isocell.at ali po pošti na naslov, naveden na naslovni strani). Obstaja možnost pritožbe pri avstrijskem organu za varstvo podatkov.

14. Pisna oblika izjav
Ustni dogovori nimajo pravne veljave. Razveljavitev, sprememba ali dopolnitev pogojev poslovanja mora biti opravljena v pisni obliki in podpisana s strani predstavnikov strank. To velja tudi za odvzem te formalne zahteve.

15. Salvatorična klavzula
Če je eden ali več pogojev poslovanja v nasprotju z veljavnim pravnim redom ali na katerikoli drug način postane neveljaven ali neučinkovit, ostanejo ostale določbe nespremenjene. Neučinkovito določbo se nadomesti z veljavno določbo, ki čim gospodarneje ustreza cilju.

Izdaja Oktober 2019