Podmínky

ISOCELL GmbH & Co KG

1.Platnost
Následující dodací a platební podmínky jsou zásadním obsahem každé i budoucí – s firmou ISOCELL GmbH & Co KG uzavřené smlouvy. Odlišné všeobecné obchodní podmínky smluvních partnerů firmy ISOCELL GmbH & Co KG platí jako nepřidané a nejsou účinné. Pokud je smluvní partner spotřebitel, platí dodací a platební podmínky pouze do té míry, jak určí zákon o ochraně konzumenta.

2. Lhůty a terminy
Dodací lhůty a termíny jsou nezávazné, v jiném případě musí být výslovně označeny jako „fixní termín“. Zpoždění dodávky nevede k nárokům na náhradu škody

3. Dodání zboží a riziko objednavatele
Dodavatelský závazek trvá po celou dobu, dokud je objednavatel s platbou – i z jiných právních úkonů – v prodlení. Vydání zboží se uskutečňuje v obvyklém balení ze závodu popř. pobočky na fakturu a riziko objednatele. Přenos rizika se uskutečňuje předáním zboží dopravci nebo naložením zboží na přistavené vozidlo. Škody při transportu jdou k tíži přejímatele. Ceny sjednané v dodacím místě platí bez vyložení zboží. U dodávek je nutné ihned zkontrolovat provedení a soulad s označením druhu. Reklamace závad je nutné provést neprodleně a v písemné formě jinak dojde k ztrátě nároku. Obalový materiál musí zlikvidovat zákazník.

4. Způsob převzetí zboží
Zákazník je povinen se postarat o způsob převzetí materiálu na staveništi nebo jiné dodací adrese. Pokud na uvedené adrese není nikdo přítomen, vzniká oprávnění, zboží na uvedené adrese vyložit a to na náklady a riziko zákazníka a tímto způsobem ukončit účinnost smluvního plnění.

5. Ceny a splatnost zboží
Veškeré ceny jsou nezávazné. Splátka zboží se musí zásadně uskutečnit během 8 dnů od data vydání faktury. Splatnost je nezávislá na přijetí faktury. U prodlení platby je zákazník zavázán k úrokům z prodlení ve výši nezajištěného živnostenského kreditu, minimálně ale 11,2% p.a. Veškeré i mimosoudní náklady k uplatňování nároku včetně inkasní služby při stanoveném tarifu pro tuto vyhlášku jdou k tíži zákazníka.

6. Vlastnická výhrada a postoupení pohledávky
(1) Následující sjednané výhradní vlastnictví slouží k zajištění všech již stávajících a budoucích pohledávek prodávajícího vůči kupujícímu, vyplývajících ze stávajících dodavatelských vztahů mezi smluvními partnery pro dodané izolační materiály, vzduchotěsné produkty a stroje, které tyto produkty zpracovávají (včetně pohledávek ze zůstatků z kontokorentního vztahu omezeného na tyto dodavatelské vztahy).
(2) Zboží dodané prodávajícím kupujícímu zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení všech zajištěných pohledávek. Zboží, jakož i zboží, kterým je nahrazeno na základě následujících ustanovení a podléhající výhradnímu vlastnictví, je dále nazýváno jako „zboží podléhající výhradě“.
(3) Kupující bezplatně uchovává zboží podléhající výhradě pro prodávajícího.
(4) Kupující je oprávněn zpracovat a prodat zboží podléhající výhradě v běžném obchodním styku, než nastane případ jeho znehodnocení (odstavec 9). Zástavy a převody vlastnictví za účelem zajištění nejsou přípustné.
(5) V případě, že je zboží zpracováno kupujícím, je sjednáno, že zpracování probíhá ve jménu a na účet prodávajícího jako výrobce a prodávající bezprostředně nabude vlastnictví nebo – pokud je zpracování provedeno z materiálů několika majitelů nebo je hodnota zpracované věci vyšší, než hodnota zboží podléhajícího výhradě – spoluvlastnictví (podílové spoluvlastnictví) nově vytvořeného předmětu v poměru hodnoty zboží podléhajícího výhradě k hodnotě nově vytvořeného předmětu. V případě, že by k takovému nabytí vlastnictví prodávajícím nemělo dojít, převede kupující již nyní své budoucí vlastnictví nebo – ve výše uvedeném poměru – spoluvlastnictví nově vytvořeného předmětu pro jistotu prodávajícímu. Pokud je zboží podléhající výhradě spojeno s jinými předměty nebo s nimi neoddělitelně smícháno a pokud má být na jeden z ostatních předmětů nahlíženo jako na hlavní věc, pak převádí prodávající, pokud mu hlavní věc patří, kupujícímu poměrnou část spoluvlastnictví jednotné věci v poměru uvedeném ve větě 1.
(6) V případě dalšího prodeje zboží podléhajícího výhradě (pokud se jedná o materiál) předává kupující prodávajícímu za účelem zajištění pohledávku, která na základě toho vznikla, již nyní – v případě že je prodávající spoluvlastníkem zboží podléhajícího výhradě v poměru ke spoluvlastnickému podílu. Totéž platí pro ostatní pohledávky, které nahrazují zboží podléhající výhradě nebo jinak vznikají s ohledem na zboží podléhající výhradě, jako např. pojistné nároky nebo nároky z nepovoleného jednání v případě ztráty nebo zničení. Prodávající opravňuje kupujícího až do odvolání k vyzvednutí pohledávek postoupených prodávajícímu vlastním jménem. Prodávající smí toto zmocnění zrušit pouze v případě znehodnocení.
(7) Pokud k zboží podléhajícímu výhradě přistoupí třetí osoby, zejména na základě zabavení, kupující je neprodleně informuje o majetku prodávajícího a informuje o tom prodávajícího, aby mu umožnil uplatnit svá majetková práva. Pokud třetí strana není schopna uhradit prodávajícímu soudní nebo mimosoudní náklady vzniklé v této souvislosti, odpovídá za to kupující prodávajícímu.
(8) Prodávající uvolní zboží podléhající výhradě, jakož i předměty nebo pohledávky, které jej nahrazují, pokud jejich hodnota přesáhne výši zajištěných pohledávek o více než 50 %. O výběru předmětů, které mají být podle toho uvolněny, rozhodne prodávající.
(9) Pokud prodávající odstoupí od smlouvy (případ znehodnocení) v případě porušení smlouvy kupujícím - zejména v případě prodlení s platbou - je oprávněn požadovat zboží podléhající výhradě zpět.

7. Zpracovatelské směrnice
Poradenské výkony podané firmou ISOCELL GmbH & Co KG nejsou součástí zakázky a proto jsou bez výjimky nezávazné. Zákazník je povinen požadovat popis výrobku, dodržovat zpracovatelské směrnice a postupovat podle těchto podkladů při zpracování dodávaného materiálu. Návrh na použití zboží se provádí na vlastní zodpovědnost.

8. Spotřební údaje
Spotřební údaje nebo plošné údaje uvedené firmou ISOCELL GmbH & Co KG jsou vždy nezávazné a nemohou být považovány za smluvní příslib. Uvedené hodnoty se mohou na základě místních skutečností, pokynů zpracování, samotného zpracování apd. značně odlišovat.

9. Záruka a odpovědnost
Firma ISOCELL GmbH & Co KG řádně reklamované vady v rámci záruky a odpovědnosti dle vlastního uvážení buď opraví, vymění zboží za jiné zboží bez vad, poskytne snížení ceny, nebo zruší smlouvu a poskytne dobropis ve výši kupní ceny. Zákazník se může dožadovat slevy nebo výměny zboží teprve po písemném stanovení dodatečné lhůty, pokud firma ISOCELL GmbH & Co KG již během vyměřené lhůty neprovedla opravu nebo výměnu zboží.Promlčecí lhůta na veškeré zákazníkovy nároky na poskytnutí záručního plnění ze strany firmy ISOCELL GmbH & Co KG je 2 roky po odeslání zboží.

10. Náhrada škod a záruka
Ručení za škody firmou ISOCELL GmbH & Co KG je omezeno pouze na náhradu škod jakéhokoliv druhu, a na škody způsobené zvlášť hrubým zaviněním a záměrem. Tohle neplatí ale za ručení za osoby. Ručení za následné škody, nepřímé škody nebo doprovodné škody je zcela vyloučené. Zákazník popříkladě kupující se podle zákona o ručení za výrobky doslovně zříká vůči firmě ISOCELL GmbH & Co KG   uplatnit regresního nároku za poskytované záruky a za věcné škody. Zákazník se dále zavazuje, že dříve uvedené zřeknutí bude uloženo také každému dalšímu podnikateli při další náhradě škody či žaloby firmy ISOCELL GmbH & Co KG.

11. Zákaz vyučtování pohledávek
Zákazník se výslovně zříká vyúčtování případných protipohledávek s firmou ISOCELL GmbH & Co KG jemu náležejícím pohledávkám.

12. Soudní jednání a použité právo
Tato smlouva se řídí rakouskou právní úpravou, pokud není povinné použít právní úpravu jiného státu, s vyloučením ustanovení Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a referenčních norem rakouského mezinárodního práva soukromého. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy je soudní příslušnost věcně příslušného soudu stanovena pro 5202 Neumarkt am Wallersee, Rakousko. Kupující prohlašuje, že je podnikatelem ve smyslu rakouského zákona o ochraně spotřebitele (KSchG) a zakupuje předmět koupě pro podnikatelské účely tak, že se neuplatňují ustanovení zákona o ochraně spotřebitele (KSchG).

13. Ochrana údajů
Zákazník uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že firma ISOCELL GmbH & Co KG bude získávat, zpracovávat a využívat osobní údaje, zejména kontaktní údaje, údaje týkající se adresy a nemovitostí a finanční údaje (UID (DIČ), St.-Nr. (IČO)) potřebné pro provádění a plnění této smlouvy; toto probíhá při dodržení platných ustanovení právní ochrany dat a ostatních právních ustanovení podle GDPR.
Výše uvedené osobní údaje firma ISOCELL GmbH & Co KG uchovává po dobu trvání plnění této smlouvy, v každém případě však po dobu trvání zákonných povinností úschovy.
V souvislosti s osobními údaji získanými, zpracovanými a využívanými firmou ISOCELL GmbH & Co KG má kupující práva na informace, úpravu, smazání, omezení, přenosnost dat a odmítnutí (jsou-li zákoně použitelná). Tato práva lze uplatnit bezprostředně vůči prodávajícímu (e-mailem na office@isocell.at nebo poštou na adresu uvedenou na titulním listu). Existuje možnost podání stížnosti k rakouským úřadům na ochranu dat.

14. Písemná forma prohlášení
Ústní vedlejší ujednání nebyla přijata. Zrušení, změna nebo doplnění obchodních podmínek vyžaduje písemnou formu a podpisy veškerých stran. Toto platí také pro odstoupení od tohoto požadavku formy.

15. Salvatorská doložka
Je-li jedna nebo několik obchodních podmínek v rozporu s platosti právního řádu nebo jinak neplatná , zůstanou zbývalá nařízení od toho nedotčteny. Neplatná nařízení jsou nahrazeny platnými, jejiž žádoucím cílem je zachování ekonomické stánky.

Vydáno v  říjen 2019