Podmienky

ISOCELL GmbH & Co KG

1. Platnosť
Nasledujúce dodacie a platobné podmienky sú základným obsahom každej i budúcej – s firmou ISOCELL GmbH & Co KG uzatvorenej zmluvy. Odlišné všeobecné obchodné podmienky zmluvných partnerov firmy ISOCELL GmbH & Co KG, nie sú k zmluve pripojené a nie sú teda účinné. Ak je zmluvný partner spotrebiteľ, platia dodacie a platobné podmienky iba do tej miery, ako určuje zákon o ochrane spotrebiteľa.

2. Lehoty a termíny
Dodacie lehoty a termíny sú nezáväzné, v opačnom prípade musia byť výslovne označené ako „fixné termíny“. Omeškanie dodávok nevedie k nárokom na náhradu škody.

3. Dodanie tovaru a riziko objednávateľa
Dodávateľský záväzok trvá po celú dobu, kým je objednávateľ s platbou - aj z iných právnych úkonov – v omeškaní. Vydanie tovaru sa uskutočňuje v bežnom balení zo závodu resp. pobočky na faktúru a vlastné riziko objednávateľa. Prenos rizika sa uskutočňuje odovzdaním tovaru dopravcovi alebo naložením tovaru na pristavené vozidlo. Vzniknuté škody pri transporte idú na ťarchu príjemcu presunu. Ceny dohodnuté v dodacom mieste platia bez vyloženia tovaru. U dodávok je potrebné ihneď skontrolovať prevedenie a súlad s označením druhu. Reklamáciu závad je nutné vykonať ihneď a v písomnej forme, inak dôjde k strate nároku. Obalový materiál musí zlikvidovať zákazník.

4. Spôsob prevzatia tovaru
Zákazník je povinný sa postarať o spôsob prevzatia materiálu na stavenisku alebo inej dodávateľskej adrese. Ak na uvedenej adrese nie je nikto prítomný, vzniká oprávnenie, tovar na uvedenej adrese vyložiť a to na náklady a riziko zákazníka a týmto spôsobom ukončiť účinnosť zmluvného plnenia.

5. Ceny a splatnosť tovaru
Všetky ceny sú nezáväzné. Platba tovaru sa musí uskutočniť zásadne počas 8 dní od dátumu vydania faktúry. Splatnosť je nezávislá od prijatia faktúry. V prípade omeškania platby je zákazník zaviazaný k úrokom z omeškania vo výške nezabezpečeného živnostenského kreditu, minimálne ale 11,2 % p.a.. Všetky aj mimosúdne náklady na uplatnenie nároku, vrátane inkasnej služby tarifou stanovenou vyhláškou idú na ťarchu zákazníka.

6. Vlastnícka výhrada a odstúpenie pohľadávky
(1) Nižšie dohodnutá výhrada vlastníctva slúži na zaistenie všetkých existujúcich súčasných i budúcich pohľadávok predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúcich z dodávateľského vzťahu medzi zmluvnými partnermi ohľadom dodávaných tesniacich hmôt, vzduchotesných produktov a strojov, ktoré tieto produkty spracovávajú (vrátane neuhradených pohľadávok z kontokorentného vzťahu obmedzeného na tento dodávateľský vzťah).
(2) Tovar, ktorý predávajúci dodáva kupujúcemu, zostáva až do úplného zaplatenia všetkých zaistených pohľadávok vlastníctvom predávajúceho. Tovar, ako aj tovar s výhradou vlastníctva nastupujúci na jeho miesto podľa nasledujúcich ustanovení, sa ďalej nazýva „tovar s výhradou vlastníctva“.
(3) Kupujúci bezplatne uschová tovar s výhradou vlastníctva pre predávajúceho.
(4) Kupujúci je oprávnený tovar spracovávať a predávať s výhradou vlastníctva v riadnom obchodnom styku až do začiatku vymáhacej udalosti (odsek 9). Zástavy a prevedenia záruky sú neprípustné.
(5) Ak kupujúci tovar s výhradou vlastníctva spracováva, tak je dohodnuté, že spracovanie sa vykonáva v mene a na účet predávajúceho ako výrobca, a predávajúci bezprostredne nadobudne vlastníctvo alebo – keď sa spracovanie vykonáva z materiálov viacerých vlastníkov alebo, keď je hodnota spracovávanej veci vyššia ako hodnota tovaru s výhradou vlastníctva – spoluvlastníctvo (podielové spoluvlastníctvo) na novo vytvorenej veci v pomere hodnoty tovaru s výhradou vlastníctva k hodnote novo vytvorenej veci. Pre prípad, že by u predávajúceho nemalo takéto nadobudnutie vlastníctva nastať, kupujúci už teraz pre istotu prevádza svoje budúce vlastníctvo alebo – vo vyššie uvedenom pomere – spoluvlastníctvo na novo vytvorenej veci predávajúcemu. Ak sa tovar s výhradou vlastníctva s inou vecou spojí alebo neoddeliteľne zmieša a považuje sa za hlavnú vec jednej z iných vecí, tak predávajúci prevádza – pokiaľ mu hlavná vec patrí – kupujúcemu podielovo spoluvlastníctvo jednotnej veci v pomere uvedenom vo vete 1.
(6) V prípade ďalšieho predaja tovaru (pokiaľ ide o materiál) s výhradou vlastníctva kupujúci už teraz predávajúcemu odstupuje ako záruku z toho vzniknutú pohľadávku voči nadobúdateľovi – pri spoluvlastníctve predávajúceho na tovare s výhradou vlastníctva podielovo podľa spoluvlastníckeho podielu. To isté platí pre ostatné pohľadávky, ktoré nastupujú na miesto tovaru s výhradou vlastníctva alebo vzniknú inak s ohľadom na tovar s výhradou vlastníctva, ako napr. poistné nároky alebo nároky z nedovoleného konania pri strate alebo zničení. Predávajúci kupujúceho odvolateľne zmocňuje vo vlastnom mene vybrať pohľadávky odstúpené predávajúcemu. Predávajúci smie toto zmocnenie na výber odvolať iba v prípade vymáhacej udalosti.
(7) Ak sa tretie osoby snažia získať prístup k tovaru s výhradou vlastníctva, predovšetkým prostredníctvom exekúcie, kupujúci ich bezodkladne upozorní na vlastníctvo predávajúceho a predávajúceho bude o tom informovať, aby mu umožnil presadzovať svoje vlastnícke práva. Pokiaľ tretia osoba nie je schopná predávajúcemu uhradiť súdne alebo mimosúdne náklady vzniknuté v tejto súvislosti, predávajúcemu za to ručí kupujúci.
(8) Predávajúci uvoľní tovar s výhradou vlastníctva, ako aj na jeho miesto nastupujúce veci alebo pohľadávky, pokiaľ ich hodnota prekročí výšku zaistených pohľadávok o viac ako 50 %. Predmety, ktoré sa majú potom uvoľniť, vyberá predávajúci.
(9) Ak pri konaní kupujúceho, ktoré je v rozpore so zmluvou – predovšetkým pri omeškaní platenia – predávajúci odstúpi od zmluvy (vymáhacia udalosť), tak predávajúci je oprávnený požadovať tovar s výhradou vlastníctva.

7. Spracovateľské smernice
Poradenské výkony firmy ISOCELL GmbH & Co KG nie sú súčasťou zmluvy, a preto sú bez výnimky nezáväzné. Zákazník je povinný požadovať opis výrobku, dodržiavať spracovateľské smernice a postupovať podľa týchto podkladov pri spracovaní dodaného materiálu. Návrh na použitie tovaru sa vykonáva na vlastnú zodpovednosť.

8. Spotrebné údaje
Spotrebné údaje alebo plošné údaje uvedené firmou ISOCELL GmbH & Co KG sú vždy nezáväzné a nemôžu byť považované za zmluvný prísľub. Uvedené hodnoty sa môžu na základe miestnych skutočností, pokynov spracovania, samotného spracovania a pod. značne odlišovať.

9. Záruka a ručenie
Spoločnosť ISOCELL GmbH & Co KG poskytuje za riadne reklamované nedostatky v rámci záruky a ručenia podľa jej výberu záruku opravou, výmenou za bezchybný tovar, znížením ceny alebo aj zrušením zmluvy a poskytnutím dobropisu v hodnote nákupnej ceny. Zákazník sa môže dožadovať zľavy alebo výmeny tovaru až po písomnom stanovení dodatočnej lehoty, ak firma ISOCELL GmbH & Co KG už počas vymeranej lehoty nevykonala opravu alebo výmenu tovaru. Všetky nároky zákazníka na poskytnutie záručného plnenia zo strany spoločnosti ISOCELL GmbH & Co KG sa premlčia po uplynutí 2 rokov po expedovaní tovaru.

10. Náhrada škôd a záruka
Ručenie za škody firmou ISOCELL GmbH & Co KG je obmedzené len na náhradu škôd akéhokoľvek druhu, a na škody spôsobené obzvlášť hrubým zavinením a zámerom. Ale toto neplatí za ručenie za osoby. Ručenie za následné škody, nepriame škody alebo sprievodné škody je úplne vylúčené. Zákazník,  poprípade kupujúci sa podľa zákona o ručení za výrobky doslovne zrieka voči firme ISOCELL GmbH & Co KG uplatnenia regresného nároku za poskytované záruky a za vecné škody. Zákazník sa ďalej zaväzuje, že predtým uvedené zrieknutie sa uloží aj každému ďalšiemu podnikateľovi pri ďalšej náhrade škody alebo žaloby firmy ISOCELL GmbH & Co KG.

11. Zákaz vyúčtovania pohľadávok
Zákazník sa vyslovene zrieka vyúčtovania prípadných voči nemu príslušných pohľadávok s firmou ISOCELL GmbH & Co KG.

12. Príslušný súd a rozhodné právo
Táto zmluva podlieha rakúskemu právu, ak nie je nutné použiť právnu úpravu iného štátu, s vylúčením ustanovení obchodného práva OSN a predpisov o postúpení vecí rakúskeho medzinárodného súkromného práva. V prípade akýchkoľvek sporov vyplývajúcich z tejto zmluvy je ako výhradný príslušný súd stanovený vecne príslušný súd pre 5202 Neumarkt am Wallersee, Rakúsko. Kupujúci vyhlasuje, že je podnikateľom v zmysle rakúskeho zákona o ochrane spotrebiteľov (KSchG) a predmet kúpy nadobúda na podnikateľské účely, takže nie je potrebné aplikovať ustanovenia zákona o ochrane spotrebiteľov (KSchG).

13. Ochrana údajov
Zákazník vyjadruje výslovný súhlas s tým, aby firma ISOCELL GmbH & Co KG zhromaždila, spracovala a použila osobné údaje, vrát. kontaktných údajov, údajov o adrese, o nehnuteľnostiach a finančných údajov (IČ, DIČ) potrebných na vykonanie a splnenie tejto zmluvy v súlade s platnými všeobecnými nariadeniami o ochrane údajov (GDPR) a inými právnymi ustanoveniami.
Vyššie uvedené osobné údaje budú archivované firmou ISOCELL GmbH & Co KG počas trvania tejto zmluvy, ale aj počas trvania právnych povinností archivácie.
V súvislosti s osobnými údajmi, ktoré sú zhromaždené, spracované a používané firmou ISOCELL GmbH & Co KG má kupujúci právo (pokiaľ je právne uplatniteľné) na informácie, úpravy, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov a na podanie námietok. Tieto práva možno uplatniť voči predávajúcemu priamo (prostredníctvom e-mailu s použitím adresy office@isocell.at alebo poštou s odoslaním na adresu uvedenú na titulnej strane). Je možné podať sťažnosť na rakúsky úrad pre ochranu údajov.

14. Písomná forma vyhlásenia
Ústne vedľajšie dojednania sú neprijateľné. Zrušenie, zmena alebo doplnenie obchodných podmienok vyžaduje písomnú formu a podpisy všetkých strán. Toto platí aj pre odstúpenie od tejto formy požiadavky.

15. Salvatorská doložka
Ak je jedna alebo niekoľko obchodných podmienok v rozpore s platnosťou právneho poriadku alebo inak neplatná, zostanú zostávajúce nariadenia neplatné. Neplatné nariadenia sú nahradené platnými, a ich cieľom je zachovanie ekonomickej stránky.

Vydanie v október 2019