Celulózová izolácia

Odpor prúdenia

Zlepšenie vzduchotesnosti vďaka použitia celulózovej izolácie ISOCELL.

 

Zlepšenie vzduchotesnosti

Vzduchotesnosť budov sa definuje pomocou rýchlosti výmeny vzduchu (hodnota n50). Skladá sa z priedušnosti použitého materiálu (materiál n50) a netesnosti (neznámá netesnosť n50). 

  • n50 = materiál n50 + neznámá netesnosť n50 < 0,6 ACH
  • (u pasívných domov <0,6 výmena vzduchu za hodinu ACH pri 50 Pa)

V roku 2011 bola v belgických štúdiach testovaná priedušnosť rôzných značiek OSB. Štúdie preukázali, že u väčšiny testovaných značiek OSB vzduchová netesnosť tvorí už výz-namný podiel priedušnosti povolenej u štandardu pasívne-ho domu. Podľa študie by sa pri používaní dosiek OSB ako vzduchotesnej úrovne v pasívnych domoch nemalo zabudať na dodatočné opatrenia, ktoré maximálne znížia hodnotu vzduchovej netesnosti materiálu (materiál n50) a zaistia tak adekvátnú vzduchotesnosť.

Nezávisle od belgickej štúdie vykonala spoločnosť ISOCELL paralelne s inštitútom FIW-Mníchov výskum vzdu-chotesnosti dosiek OSB3 a zdokonalila spojenie s celulózo-vou izoláciou. Výsledky výskumu ISOCELL potvrzdujú taktiež aj poznatky belgickej štúdie. 

  • 160 mm vzdušný priestor bez izolácie  => 0,275 m³/(h.m²) 
  • 160 mm sklená vata 17 kg/m³ => 0,273 m³/(h.m²) 
  • 160 mm celulóza ISOCELL  58 kg/m³ => 0,141 m³/(h.m²)

Celulózová izolácia ISOCELL dosahuje pri skúmanej štruktúre takmer 50%né zníženie nameraného objemo-vého prúdu.
Toto percentuálné zlepšenie se dá rozpočítať na hod-notu materiálu n50. Podľa vyššie uvedeného vzorca sa môže pri nižšej hodnote materiálu n50 ľahšie dosiahnúť požadovaných < 0,6 ACH.