Przedsiębiorstwo

Warunki

Isocell GmbH

1. Obowiązywanie

Poniższe warunki dostawy i płatności stanowią istotną zawartość każdej umowy, zawieranej– również w przyszłości – z firmą ISOCELL GmbH. Odbiegające ogólne warunki handlowe kontrahentów firmy ISOCELL GmbH obowiązują jako nie załączane i nie będą one skuteczne. Jeżeli kontrahent jest konsumentem, to obowiązują one tylko tak dalece, jak wymagane jest to w koniecznym zakresie w ustawie o ochronie konsumentów.

2. Terminy

Terminy dostaw i terminy są niewiążące. W innym przypadku muszą one zostać wyraźnie określone jako „stały termin". Opóźnienia dostaw nie prowadzą do roszczeń odszkodowawczych.

3. Dostawa i ponoszenie ryzyka

Zobowiązanie dostaw ma miejsce, dopóki Zamawiający opóźnia się z zapłatą – również z tytułu innych czynności prawnych. Wydanie towaru następuje w standardowym, przyjętym w handlu opakowaniu bezpośrednio z zakładu bądź oddziału/ filii na rachunek i ryzyko Zamawiającego. Przejście ryzyka następuje wraz z przekazaniem przedsiębiorstwu transportowemu lub wraz z załadunkiem na  podstawiony pojazd. Szkody transportowe przechodzą tym samym zawsze w ciężar przejmującego. Ceny swobodnie uzgodnione do miejsca dostawy obowiązują bez rozładunku. Dostawy należy sprawdzić natychmiast pod względem ich przepisowego wykonania i zgodności z oznaczeniem gatunku. O reklamacjach z tytułu wad należy w przypadku innej utraty roszczenia natychmiast i niezwłocznie pisemnie poinformować.

4. Przejęcie

Klient jest zobowiązany zadbać o uwarunkowania przejęcia na placu budowy lub o inny adres dostawy. Jeżeli nikt pod nim nie jest obecny, to istnieje uprawnienie do rozładunku towaru tam samemu na jego koszt i ryzyko oraz do pozostawienia go ze skutkiem wykonania umowy.

5. Płatność i ceny

Wszystkie ceny są niewiążące. Płatności powinny następować zasadniczo w ciągu 8 dni od daty rachunku. Płatność jest niezależna od otrzymania rachunku. W przypadku opóźnienia w płatności, klient zobowiązany jest do odsetek za zwłokę w wysokości niezabezpieczonych kredytów handlowych – lecz minimum 11,2 % p.a. /w stosunku rocznym/. Wszelkie również pozasądowe koszty dochodzenia – włącznie z tymi usług inkasa – przechodzą oprócz tego dla tej taryfy określonej rozporządzeniem w ciężar klienta.

6. Zastrzeżenie własności i cesja wierzytelności

Dostarczony materiał oraz dostarczone maszyny pozostają do momentu całkowitej zapłaty wynagrodzenia własnością firmy ISOCELL GmbH. Firma ISOCELL GmbH jest uprawniona w przypadku zwłoki w płatności, również bez odstąpienia od umowy, do zażądania wydania oraz do dokonania przyjęcia zwrotu. W przypadku dalszego zbycia lub obróbki dostarczonego materiału przed pełną zapłatą wszystkich rachunków – również z tytułu innych transakcji – klient oferuje niniejszym nieodwołalnie cesję wierzytelności przysługujących mu z tytułu dalszego zbycia lub obróbki względem jego własnego zleceniodawcy / klienta do wysokości jego zobowiązania względem firmy ISOCELL GmbH. Cesja staje się skuteczna poprzez przyjęcie firmy ISOCELL GmbH.

7. Wytyczne dotyczące obróbki i doradztwo

Usługi doradcze świadczone przez firmę ISOCELL GmbH nie są częścią składową zlecenia i są bez wyjątku niewiążące. Klient zobowiązany jest do wymagania opisu produktu i wytycznych dotyczących obróbki i postępować zgodnie z tą dokumentacją podczas obróbki dostarczonego materiału. Dyspozycja dotycząca towaru i stosowania następuje na własną odpowiedzialność.

8. Wartości obliczeniowe

Dokonane przez firmę ISOCELL GmbH dane dotyczące zużycia lub dane powierzchniowe, itd. są zawsze niewiążące i nie należy ich traktować jako przyrzeczenia umownego. Wartości mogą znacznie różnić się na podstawie warunków miejscowych i wskazówek dotyczących obróbki, obróbki itd.

9. Gwarancja

Dla przepisowo zgłaszanych reklamacji wad, firma ISOCELL GmbH, według swojego wyboru, świadczy gwarancję poprzez ulepszenie, wymianę na towar wolny od wad, obniżenie ceny lub też anulowanie umowy i zapisanie na dobro rachunku ceny kupna. Klient może zażądać obniżenia ceny lub zmiany dopiero po pisemnym wyznaczeniu dodatkowego terminu, jeżeli firma ISOCELL GmbH w ciągu stosownego terminu nie dokona ulepszenia lub wymiany towaru. Wszelkie roszczenia gwarancyjne klienta względem firmy ISOCELL GmbH ulegają przedawnieniu po upływie 5 lat po dostawie towaru, w przypadku dostawy maszyn po upływie 2 lat po dostawie.

10. Odszkodowanie i odpowiedzialność

Dla szkód, odpowiedzialność firmy ISOCELL GmbH dotycząca odszkodowania, jakiegokolwiek rodzaju, ograniczona jest do szczególnie poważnego zawinienia i zamierzonego celowego działania. Nie obowiązuje to jednakże dla szkód na życiu/ zdrowiu osób. Odpowiedzialność za kolejne szkody, szkody pośrednie, lub szkody towarzyszące jest całkowicie wykluczona. Kupujący bądź klient rezygnuje względem firmy ISOCELL GmbH wyraźnie z dochodzenia roszczeń regresowych za świadczone gwarancje i za szkody materialne zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt. Zobowiązuje się on do nałożenia przez siebie powyższej rezygnacji na każdego dalszego przedsiębiorcę w przypadku innego zapewnienia nienarażenia na szkody i pozwy firmy ISOCELL GmbH.

11. Zakaz potrącania

Klient rezygnuje wyraźnie z potrącania koniecznych wierzytelności wzajemnych z firmą ISOCELL GmbH względem przysługujących mu należności.

12. Właściwość miejscowa sądu i stosowane prawo

Uzgadnia się wyraźnie austriackie prawo materialne i formalne. Stosowanie konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (BGBl. 1988/96 idgF) oraz wszelkie postanowienia, które się do tego odnoszą, jest wyraźnie wykluczone. Miejscem wykonania świadczenia jest siedziba przedsiębiorstwa, sądem właściwym miejscowo jest niezależnie od wysokości wartości sporu sąd okręgowy Neumarkt koło Salzburga. Zanim wkroczy się na drogę prawną, należy stosownie do okoliczności pojedynczego przypadku przeprowadzić wcześniej mediacje.

13. Ochrona danych

Zgodnie z ustawą o ochronie danych zwracamy uwagę na to, że dokonujemy elektronicznego przetwarzania danych naszych klientów i przejmowania ich do pliku.

14. Forma pisemna oświadczeń

Ustne dodatkowe porozumienia umowne nie zostały poczynione. Anulowanie, zmiana lub uzupełnienie warunków handlowych wymaga formy pisemnej i podpisania przez wszystkie strony. Obowiązuje to również dla odstąpienia od tego wymogu formy.

15. Potwierdzenie przejęcia

Pisemnym zamówieniem klient potwierdza oprócz tego otrzymanie ogólnych warunków handlowych firmy ISOCELL GmbH.

16. Klauzula salwatoryjna

Jeżeli jeden lub większa ilość warunków handlowych są sprzeczne z obowiązującym porządkiem prawnym lub w inny sposób są lub staną się nieskuteczne, to nie narusza to skuteczności pozostałych uregulowań. Nieskuteczne postanowienie zastąpić należy ważnym postanowieniem, które jest możliwie najbliższe pod względem ekonomicznym zamierzonemu celowi.