Svensk Isolering - nu startar vi en branschorganisation för mer hållbart byggande!

Byggbranschen ställs inför allt fler krav på att minska klimatpåverkan. Nya arbetsmetoder och nya produkter skall minska byggandets påverkan på miljön.
Byggnader som uppförs i trä ökar stadigt eftersom trä minskar byggandets koldioxidbelastning. För att lyfta fram att det också finns träbaserade isoleringsprodukter har svenska företag som marknadsför cellulosabaserade isoleringsprodukter gått samman i en branschförening Svensk Isolering.

Svensk Isolering informerar och driver frågor av branschgemensam karaktär för att öka kunskapen om cellulosabaserade isoleringsmaterial.
Med föreningen vill vi ge ge en nyanserad bild kring isolering av bostäder, i syfte att driva branschen i en mer hållbar riktning. Vi arbetar för att sprida förståelse kring diffusionsöppet byggande och cellulosaisoleringens fördelar. Främst vänder vi oss till myndigheter, fackförbund och beslutsfattare inom byggbranschen.
Vi i föreningen har på vår hemsida lagt upp information som är generisk för alla cellulosaprodukter för att kunna vägleda både privatpersoner och företag till att ta beslut i frågor kring isolering av byggnader. Vi har speciellt försökt lyfta fram cellulosans fördelar ur ett miljöperspektiv, för vi ser att det finns ett behov att kunna nå ut på marknaden med den informationen.
Branschföreningens bör kunna påverka genom att synas i media, på mässor eller liknande event.
För mer information se branschföreningens hemsida på www.svenskisolering.se