System för lufttäthet

Lufttäthetskontroll

Blower-Door-mätning

 

En Blower-Door-mätning ger viktig information om byggkvalitén. Väl isolerade hus förlorar upptill 60 % av all energi via fogar och sprickor i byggnadens klimatskal. Utöver kyla och hetta tränger även ljud igenom dessa läckage och bidrar till sämre inomhusklimat och komfort. 

I många fall leder dessa ofrivilliga hål i det yttre höljet även till uppkomsten av fuktrelaterade byggnadsskador.

Lufttäthetskontroll vid två tillfällen:

  • Byggfasmätning
    Så tidigt som möjligt i byggprocessen när klimatskalet är monterat bör en byggfasmätning utföras, en så kallad Blower-Door mätning. På så sätt kan otätheter hittas utan större insatser och åtgärdas
  • Avslutningsmätning
    När eventuella brister har åtgärdats och byggnaden är färdig skall slutmätningen i användningstillståndet utföras. Det som skall uppvisas hos vissa myndigheter är i de flesta fall avslutningsmätningen.

Så fungerar det:
Vid en Blower-Door-mätning mäter man genom tryckskillnad den inre luften mot den yttre luften hur ofta en byggnads luftvolym byts ut per timme.
För att åstadkomma denna tryckskillnad sätts en teleskopram som är täckt med folie in i ett öppet fönster eller en ytterdörr.
I en öppning i folien sitter en fläkt. Fläktens varvtal styrs så att ett definierat tryck byggs upp mellan det yttre och det inre området. För att upprätthålla det trycket skall fläkten transportera ett lika stort luftvolymflöde som byggnaden tappar via läckage.

När tryckskillnaden har byggts upp (undertryck i huset) kan läckagepunkterna i byggnadens klimatskal lätt identifieras. Redan med bar hand kan man känna av otätheter. Det drar så att säga från alla sprickor. Ytterligare hjälpmedel för att identifiera läckagepunkterna är rökaggregat (på övertrycket), lufthastighetsmätare och termografin.
För lufttäthetsgraden, n50-värdet, finns bindande gränsvärden som måste följas. Som mätvärde i protokollet uppges medelvärdet.